Dusun Pulo Gebangan

Asal mula Dusun Pulo Gebangan ( Pulo : Tempat dan Gebangan : asal dari Pohon Gebang )
Pada jaman kerajaan Demak mempunyai patih yang bernama Patih Sunan Udung, patih tersebut bersama prajurit kerjaan Demak diperintahkan untuk melaksanakan penyerangan ( berperang ), ditengah Patih Sunan Udung berserta prajuritnya beristirahat disuatu tempat yang ada pohon besar nan tinggi, salah satu prajuritnya memanjat pohon tersebut karena sangat tinggi sehingga bisa melihat jauh kemana- mana sampai kerajaan Demak pun kelihatan, dan oleh sebab itu Patih Sunan Udung bersabda bahwa kalau tempat ini sudah ramai ( rejaning jaman ) daerah tersebut diberi tetengger/ nama kampung Pulo Gebangan dan hingga sampai sekarang dinamakan Dusun Pulo Gebangan.